ก.ล.ต. ร่วมรณรงค์และส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนในช่วง สัปดาห์ส่งเสริมความรู้ ผู้ลงทุนสากล ปี 2566

ฝากข่าว โดย :

ก.ล.ต. ร่วมรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมความรู้และการคุ้มครองผู้ลงทุนในสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2566 (World Investor Week 2023) 

ตามแนวทางของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “ลงทุนอย่างรู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเงิน” เพื่อให้ประชาชนและผู้ลงทุนได้ตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเหมาะสม รู้ข้อควรระวังและรู้จักภัยกลโกงหลอกลงทุนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ โดยจะเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการลงทุนผ่านช่องทางสื่อของ ก.ล.ต. ตลอดทั้งสัปดาห์ ในช่วงวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566

World Investor Week

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเงินการลงทุนแก่ประชาชนและผู้ลงทุนในช่วง “สัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2566” (World Investor Week 2023 : WIW 2023) ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ (IOSCO) ที่กำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกร่วมกันรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมความรู้และการคุ้มครองผู้ลงทุนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม โดย ก.ล.ต. ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานขององค์กรในการเสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (Financial Literacy) การเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลงทุน แก่ผู้ลงทุน เพื่อให้ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน (Financial Resilience) และมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณ ซึ่งสอดรับกับข้อความหลักของการรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมความรู้และการคุ้มครองผู้ลงทุน WIW 2023 ตามที่ IOSCO กำหนด

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “พันธกิจสำคัญประการหนึ่งของ ก.ล.ต. คือ การส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีศักยภาพและสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน ดังนั้น การให้ข้อมูลความรู้การลงทุนแก่ผู้ลงทุนที่ถูกต้องและเพียงพอ เพื่อให้ประชาชนและผู้ลงทุนสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น และมีรูปแบบการลงทุนใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เรื่องของการลงทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป นอกจากนี้ การให้ข้อสังเกตและข้อควรระวังเมื่อถูกชักชวนให้ลงทุนแก่ประชาชนและผู้ลงทุนเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการชักชวนที่อาจเป็นการหลอกลวง รู้จักภัยกลโกงหลอกลงทุนรูปแบบต่าง ๆ และป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน”

ทั้งนี้ ก.ล.ต. เตรียมนำเสนอกิจกรรมให้ความรู้การเงินการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและประชาชนในสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล WIW 2023 ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566 โดยจัดทำคลิปวิดีโอ Motion Graphic และ Infographic ซีรีส์ให้ความรู้ ภายใต้แนวคิด “ลงทุนอย่างรู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเงิน” จำนวน 7 ตอน เผยแพร่ต่อเนื่องวันละหนึ่งตอน โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้ (1) ความรู้พื้นฐานการลงทุน (2) รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน (3) เข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลและความเสี่ยง (4) การกระจายความเสี่ยงและการติดตามสถานการณ์ (5) เข้าใจเทคโนโลยีการเงินดิจิทัล ที่ช่วยให้เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น (6) รู้จัก 5 เว่อ สัญญาณอันตราย เมื่อถูกชักชวนให้ลงทุน และ (7) ทำความรู้จักกับ “Scam Center รู้ทันภัยกลโกงลงทุน”

ผู้สนใจสามารถติดตามคลิปวิดีโอตอนแรก ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” ลิงก์ facebook.com/sec.or.th
และ “Start-to-invest” ลิงก์ facebook.com/StartToInvest
และ Youtube “ThaiSEC” ลิงก์ youtube.com/@ThaiSEC
รวมทั้ง Tiktok “ThaiSEC_Official” ลิงก์ tiktok.com/@thaisec_official