บริษัทไอดาเมดิคอล (Wellness Business) จับมือ ครัวอัปสร 15 สาขา เปิดตัวเมนูอาหารที่กัญชาเป็นยา ผ่านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้หน่วยธุรกิจ CANN HAUS Bar& Restaurant

ฝากข่าว โดย :

กลุ่มบริษัทไอดาเมดิคอล ดำเนินธุรกิจสุขภาพดี (Wellness Business) ที่นอกจากให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพแล้ว ยังมุ่งเน้นการบริการที่พักอาศัยรูปแบบพิเศษ สำหรับรักษา ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Retirement Home & Nursing Home) ผลิตและจำหน่ายอาหารเป็นยา/อาหารสุขภาพที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบถูกหลักวิชาการร่วมกับมูลนิธิวิจัย และบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ(FREP Foundation) ซึ่งมีพันธกิจร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ล่าสุดได้ร่วมมือกับครัวอัปสรทั้ง15 สาขา ทำการเปิดตัวเมนูอาหารที่มีกัญชา-เฮมพ์เป็นส่วนผสม ผ่านการวิจัยและพัฒนาเมนูอาหารเป็นยาเพื่อการแพทย์ทางเลือกตามวิถีชีวิต(Lifestyle Medicine) มากกว่า 25 รายการ ภายใต้ CANN HAUS Bar&Restaurant ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจ(SBUs) ในเครือบริษัทไอดาฯโดยมี ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ (ประธานกรรมการ) ร่วมด้วย ม.ล.ปุญยนุช (เกษมสันต์) ดุลยจินดา และคุณจันทร์ฉวี สกุลกันต์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคุณณราพร อัครศักดิ์ศรี,คุณโชติอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน, คุณศักดิ์ดา ธนะพัฒน์, คุณชายนัท นิรินทรางกูร,คุณณพีรา เตชาชาญ และคุณสาลินี ปันยารชุน ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ครัวอัปสร สาขาวิภาวดี 50

พร้อมได้นำเอาผลงานวิจัย และออกแบบรายการอาหารปรุงด้วยส่วนผสมกัญชาที่ถูกกฏหมาย คือรากต้นใบของกัญชาพันธ์ุฝอยทอง-ภูผายล และหางกระรอกภูพาน รวมทั้งพันธุ์พื้นเมืองมาวิจัยเข้าสูตรกัญชา ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ปรุงอาหารทั้งเมนูเนื้อ/หมู/ไก่/ปลา/ซีฟู้ด และเครื่องดื่มหลายรายการไปสู่ผู้บริโภคคนไทยอย่างถูกต้องให้ได้ลิ้มรสคุณประโยชน์จากกัญชาตามหลักวิชาการและปลอดภัย ทั้งนี้แยกเมนูอาหารและเครื่องดื่มออกเป็น3กลุ่มลูกค้า(Segmentation) คือ

1) เมนูกัญชารส สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป/วัยรุ่นอาหารสุขภาพซึ่งจะสอดแทรกความบันเทิงสนุกสนานกินแบบอารมณ์ดี
2) เมนูกัญชานิยม สำหรับกลุ่มเป้าหมายคนวัยทำงานอาหารเป็นยาซึ่งผสมผสานศาสตร์ในการดูแลสุขภาพและLifestyle Medicine)
3)เมนูกัญชรา สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยซึ่งเน้นอาหารเป็นยาเพื่อชะลอวัย หยุดแก่หยุดป่วย จัดเมนูอาหารตรงกับสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยทีเดียว

ซึ่งทางนักวิจัยและออกแบบเมนูอาหารจะสาธิตการปรุงอาหารอย่างถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางและเป็นสาระองค์ความรู้ต่อไป