Home » ข่าวพีอาร์ » คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน (Finance for Non-Finance Executives) รุ่นที่ 3

คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน (Finance for Non-Finance Executives) รุ่นที่ 3

Finance for

Non-Finance Executives รุ่นที่ 3

คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563


 

ทำไมจึงต้องเข้าใจเรื่องการเงิน?

 

ข้อมูลทางการเงินคือสิ่งที่สามารถสะท้อนให้ผู้บริหารและฝ่ายการเงินเห็นถึงผลการดำเนินงานขององค์กรในอดีตและปัจจุบัน ความเข้าใจในข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรได้   แต่ในยุคการทำงานสมัยใหม่ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของฝ่ายการเงินหรือของผู้บริหารระดับสูงอีกต่อไปแล้ว หากแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงานเพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆ ในทุกภาคส่วนที่ต้องทำความเข้าใจ เนื่องจากความสามารถในการอ่านข้อมูลทางการเงิน จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในการลงทุนและการวางแผนต่างๆ ได้รอบคอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สำหรับองค์กรแล้ว การที่แต่ละส่วนงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน จะช่วยให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และการวางแผนต่างๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

หลักสูตรอบรม Finance for Non-Finance Executives ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการเงิน ได้เรียนรู้ข้อมูลทางการเงินจากการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นได้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารทางการเงินและบทบาทของฝ่ายบัญชีและการเงิน

– เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างทั่วไปของงบการเงิน

– เพื่อให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้น วิเคราะห์และนำมาช่วยในการตัดสินใจ

– เพื่อให้รู้จักความสัมพันธ์ของการดำเนินงานที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงาน ทีมพัฒนาโครงการขององค์กร ทุกระดับชั้น ทุกฝ่ายงาน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินการบัญชีมาก่อน แต่ต้องการเสริมสร้างความรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินมากขึ้น

 


 

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัคร 1 ท่าน ลดทันที 10%
✔ สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลดทันที 20%
✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ลดทันที 30%

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

 


 

สนใจหลักสูตรอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vworksmart.com

________________________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89, 061 168 8825 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com