Home » ข่าวพีอาร์ » หลักสูตรอบรม ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่

หลักสูตรอบรม ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่

ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่
Professional Management Skills for New Manager 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563


 

สิ่งหนึ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญเมื่อต้องการปรับบทบาทของบุคลากรจากระดับปฏิบัติการขึ้นเป็นระดับจัดการ ก็คือการพัฒนาทักษะที่ผู้จัดการควรมีเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการบริหารจัดการงาน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคน และภาวะผู้นำ ซึ่งหลายครั้งที่บุคลากรที่เราต้องการผลักดันยังไม่มีประสบการณ์และไม่เคยเรียนรู้ถึงทักษะเหล่านี้ ทำให้เกิดเป็นปัญหาในการทำงานในบทบาทใหม่ และเกิดเป็นประเด็นในการทำงานร่วมกับทีม

หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในระดับจัดการหรือเตรียมขึ้นเป็นระดับจัดการได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ในที่สุด

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

• เพื่อให้บุคลากรระดับจัดการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง และปฏิบัติงานแบบเชิงรุก ในสภาวะองค์กรธุรกิจ ที่มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยแวดล้อม เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
• เพื่อให้บุคลากรระดับจัดการเห็นภาพและเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท
• เพื่อพัฒนาให้บุคลากรระดับผู้จัดการมีความรู้ความ เข้าใจ และมีทักษะในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการบริหารงาน และบริหารแก้ปัญหา พัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อพัฒนาให้บุคลากรระดับผู้จัดการเป็นผู้นำที่ดี มีภาวะผู้นำ เป็นที่รักใคร่และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• Managers
• Assistant Managers
• Supervisors
• หัวหน้างาน
• ผู้ที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ

 


 

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัคร 1 ท่าน ลดทันที 10%
✔ สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลดทันที 20%
✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ลดทันที 30%

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

สนใจหลักสูตรอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vworksmart.com

**เป็นเพื่อนกับเราได้ใน https://www.facebook.com/vworksmart เพื่อติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ โปรโมชั่นดีๆ หลักสูตรใหม่ๆ ของ V Work Smart ได้ก่อนใคร**

________________________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89, 061 168 8825 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com