ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace

ฝากข่าว โดย :

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplaceสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานที่ยั่งยืน โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาตราสินค้าของชุมชน”, “การออกแบบสื่อวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน” และ “การออกแบบสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ชุมชน” เมื่อวันที่ 22, 27 และ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก, ชุมชนบ้านหัวหมอนคลอง 15 ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และชุมชนบ้านกุดรัง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace
มีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจำนวน 35 คน คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการจำนวน 2 คน และนักศึกษาจำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมาเสวนาให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ดร.วิสุทธิ์ ขันศิริ, ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์, คุณชัยพล สระบัว, คุณอัมพร เจริญผล, คุณคณิศร์ บุญยง และคุณสุรศักดิ์ โฉมยงค์
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มีสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมีเดียไว้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย ผลิตภัณฑ์ได้แก่ มะยงชิดลอยแก้ว ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นต้น