สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จับมือ อาชีวะเชียงราย ภูเก็ต และ มจพ. เดินหน้าจัดมาตรฐานอาชีพเข้มเพิ่มอีกสองสาขา “เชฟ – ไอซีที”

ฝากข่าว โดย :

TPQI_Chef+ICT

กรุงเทพฯ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เร่งจัดตั้งองค์กรรับรองและจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ล่าสุดร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำ คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา (เชียงราย /ภูเก็ต) สำหรับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาผู้ประกอบอาหารไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สำหรับสาขาอาชีพด้านไอซีที ชี้เป็นการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ ด้านผู้ประกอบการธุรกิจมั่นใจเชื่อศักยภาพบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ จะมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นหลังผ่านการทดสอบสมรรถนะ

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้บริการระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพพร้อมทั้งจัดตั้งองค์กรรับรองและจัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 46 กลุ่มอาชีพให้แล้วเสร็จในปี 2558 ส่งผลให้สถาบันฯ ต้องเร่งเดินหน้าการจัดตั้งองค์กรรับรองและจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ด้วยการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษา และหลักสูตรประเมินสมรรถนะบุคคลในสายอาชีพต่างๆ เนื่องจากการจัดประเมินสมรรถนะบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ ตามแผนงานของสถาบันฯ เป็นประโยชน์โดยตรงทั้งกับตัวบุคลากรและผู้ประกอบการ โดยในส่วนของบุคลากรนั้น เมื่อผ่านการรับรองสมรรถนะมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพของตนเองแล้วย่อมถือเป็นการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการทำงานของตนเองเพื่อให้สามารถเปิดโอกาสทางอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการซึ่งต้องการบุคลากรที่มีฝีมือสามารถวางใจได้ว่าพนักงานที่รับเข้าไปทำงานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ส่งบุคลากรเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ซึ่งส่งผลดีต่อการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรธุรกิจนั้น อีกทั้งยังส่งผลให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าทั้งในแง่ของการทำงานและรายได้อีกด้วย

นายวีระชัย กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดสถาบันฯ ได้จัดการประเมินสมรรถนะและรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มเติมอีก 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย และสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ไอซีที) ภายใต้การดำเนินงานรับรองและจัดการประเมินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลในสายงานทั้งสองอาชีพนี้เป็นอย่างมาก โดยทั้งสองอาชีพดังกล่าวนับเป็นอาชีพที่มีความต้องการบุคลากรที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีการขยายตัวของร้านอาหารภัตตาคารทั้งในลักษณะของการเปิดกิจการขนาดเล็ก โฮมสเตย์ไปจนถึงโรงแรมที่พักขนาดใหญ่ ซึ่งมีความต้องการเชฟฝีมือดีมีมาตรฐานการทำงานในระดับสากล ในขณะที่อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับดิจิตอลคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นงานในด้านซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โปรเจ็คแมเนจเมนท์ เทเลคอมมูนิเคชัน เน็ตเวิร์คซีเคียวริตี และแอนิเมชั่น ล้วนเป็นสายอาชีพที่มีส่วนผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมได้ไม่น้อย ทั้งยังมีแนวโน้มตลาดแรงงานขยายตัวสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย โดยการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและไอซีทีจะมุ่งเน้นไปที่บุคลากร 2 กลุ่มหลัก คือ บุคลากรที่ศึกษาในระดับปวส. ซึ่งเป็นแรงงานฝีมือที่มีความต้องการสูงในตลาด และบุคลากรที่ประกอบอาชีพนี้อยู่แล้วแต่ขาดคุณวุฒิการศึกษามารองรับ ซึ่งทำให้ปิดโอกาสตนเองในการพัฒนาอาชีพและรายได้ การจัดการประเมินสมรรถนะและให้การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพจึงเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสที่ดีให้กับบุคลากรในสายงานนี้ให้มีความก้าวหน้าและเป็นแรงผลักดันที่ดีในการมุ่งมั่นพัฒนางานอาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

“เมื่ออาเซียนเปิดเสรีเศรษฐกิจทุกด้านในปลายปีนี้ ความต้องการบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ ของตลาดย่อมเพิ่มขึ้นแน่ แต่ไม่ได้หมายความว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มอาเซียนจะทำได้ทันที เพราะแรงงานที่ต้องการของตลาดคือแรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเท่านั้น บุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มองเห็นโอกาสใหม่ของการเปิดเสรีอาเซียนย่อมไม่รีรอที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตัวเองเพื่อเปิดรับโอกาสที่กำลังรออยู่ งานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงมุ่งเน้นในเรื่องนี้ และเตรียมขยายครอบคลุมไปในอีกหลายสาขาวิชาชีพตามแผนงานให้ครบทั้ง 46 กลุ่มอาชีพ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558 โดยมาตรฐานที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตั้งเป้าหมายไว้คือมาตรฐานระดับสากล ทั้งในส่วนของกระบวนการในการรับรองและทดสอบสมรรถนะบุคลากร มีการนำมาตรฐาน ISO 17024 มาใช้ในการกำหนดมาตรฐานและทดสอบสมรรถนะและให้การรับรองมาตรฐานอาชีพและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนที่ขาดคุณวุฒิการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งใช้ในการกำหนดมาตรฐานและสมรรถนะอาชีพสำหรับแรงงานอาเซียนในบางอาชีพที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วย” นายวีระชัย กล่าวสรุป

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่มีการรับรองและจัดการประเมินสมรรถนะบุคลากร และติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ที่ www.tpqi.go.th