TMC OCC ยกระดับบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครอบคลุมทุกบริการ CALL CENTER

ฝากข่าว โดย :

เทเลอินโฟ มีเดีย
กันยายน 2563 หน่วยงาน OUTSOURCED CONTACT CENTER (OCC) ภายใต้ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ TMC ได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับ โดยได้รับการรับรอบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้านระบบการจัดการคุณภาพ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS) ซึ่งมีส่วนช่วยในการควบคุมคุณภาพงานบริการ มีการจัดการที่ดีภายในองค์กร และสามารถดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้อย่างสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตอกย้ำความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้าและสายงานคอลเซนเตอร์
เทเลอินโฟ มีเดีย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย
โทร. 02-262-8888 ต่อ 8264
อีเมล: marketing@teleinfomedia.co.th
เว็บไซต์: https://www.tmccontactcenter.com