มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ทีดีซีเอ็กซ์ ประเทศไทย ( TDCX Thailand) แปลงโฉมห้องสมุดโรงเรียนในชนบทเป็นระบบดิจิทัล

ฝากข่าว โดย :

การระบาดของโควิด19 ทำให้เด็กนักเรียนต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ แต่จากการสำรวจของ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีปัญหาหลักอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ประการแรกเด็กขาดอุปกรณ์  ประการที่สองเรื่องความไม่พร้อมของคน คือ ทั้งเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ส่วนประการที่สาม เป็นเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์  ดังนั้น มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้ร่วมมือกับ ทีดีซีเอ็กซ์ ประเทศไทย ในนาม มูลนิธิทีดีซีเอ็กซ์ ริเริ่มโครงการนำร่อง “Digitizing Library Program in Rural School” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้เด็กนักเรียนได้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ด้วยการจัดหาทุนสำหรับแปลงโฉมห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่ชนบทให้เป็นห้องสมุดระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น   

คุณชัยทัศ จุลการ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีดีซีเอ็กซ์ ประเทศไทย กล่าวว่า การร่วมมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ในครั้งนี้ มูลนิธิทีดีซีเอ็กซ์ ได้สนับสนุนทุนเพื่อแปลงโฉมห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่ชนบทของจังหวัดอุดรธานี ที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล โดยห้องสมุดของโรงเรียนจะถูกติดตั้งอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา ให้เด็กสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมอีเลิร์นนิ่งต่าง ๆ ได้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัล ซึ่งถือเป็นโครงการแรกของ มูลนิธิทีดีซีเอ็กซ์ ในประเทศไทย หลังจากได้ก่อตั้งในเดือนตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมา  สำหรับแผนในลำดับต่อไป คือส่งเสริมและให้การสนับสนุนการศึกษาของไทยในภาพรวม โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาด้านดิจิทัล เป็นหลัก

         ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบห้องสมุดในพื้นที่ห่างไกล ให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อให้เด็กนักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตอย่างไร้ข้อจำกัด โดยเริ่มที่ โรงเรียนภูพานวิทยา จังหวัดอุดรธานี เป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในชนบท ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 196 คน อาจารย์ 21  คน และมีประชากรในพื้นที่ 1,850 คน โรงเรียนมีห้องสมุดพร้อมหนังสืออ่านเล่นจำนวนน้อยซึ่งส่วนใหญ่เก่าและไม่ได้รับการปรับปรุง ห้องสมุดไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลดิจิทัลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โต๊ะและเก้าอี้ในห้องสมุดไม่ได้มาตรฐานตามหลักสรีรศาสตร์ อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนต่ำ เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถจัดหาห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้ การร่วมมือกับทีดีซีเอ็กซ์ ประเทศไทย ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการแก้ไขข้อจำกัดทั้งหมดดังกล่าว       

            คุณอัญชลี ศิริพานิชวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ทีดีซีเอ็กซ์ ประเทศไทย กล่าวว่า  ในฐานะที่ ทีดีซีเอ็กซ์ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เราเชื่อมั่นในพลังของเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น การเริ่มต้นโครงการห้องสมุดดิจิทัลนี้ มูลนิธิทีดีซีเอ็กซ์ จะให้งบประมาณสนับสนุนโครงการนำร่องใน 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ซึ่งจะเน้นในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลโดยเฉพาะ สำหรับ โรงเรียนภูพาน จังหวัดอุดรธานี มูลนิธิทีดีซีเอ็กซ์ ได้มอบเงินทุนจำนวน 15,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไอที และทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัล เพื่อให้เด็กนักเรียนในต่างจังหวัด ได้มีศักยภาพด้านดิจิทัลเทียบเท่ากับเด็กในเมือง

เกี่ยวกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ

มูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อความหวัง ความสุข และความยุติธรรมของเด็กทุกคน เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุข ทั้งด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ พัฒนาครอบครัวและชุมชนของเด็กเปราะบางให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน อาสาสมัคร และระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มแรงงานต่างชาติให้สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านต่างๆ ทั้งหมดคือการแก้ไขรากของปัญหา เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เด็ก ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับ มูลนิธิทีดีซีเอ็กซ์

การจัดตั้ง มูลนิธิทีดีซีเอ็กซ์ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ทีดีซีเอ็กซ์ ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ด้วยการให้อำนาจแก่ผู้คน ยกระดับชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิจะช่วยปรับปรุงพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอยู่แล้วของ ทีดีซีเอ็กซ์ และให้ความสำคัญกับการผลักดันผลกระทบทางสังคมสำหรับชุมชนที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 08-1494-5498

TDCX Thailand