Home » Posts tagged with "Metro Systems (MSC) joined Opportunity Day 2nd of 2019"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมโทรซิสเต็มส์ฯ พบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2562

คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ, คุณสุรเดช เลิศธรรมจักร์ กรรมการบริหาร และคุณนิตยา ธนวิริยะกุล ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน...