Home » Posts tagged with "MCC"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด จัดงานสัมมนา “2019 IBM Software Trend”

บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “2019 IBM Software Trend” ให้กับกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ...