ตรรกศาสตร์ (Mathematical Logic) พร้อมตัวอย่าง และเฉลยข้อสอบตรรกศาสตร์เบื้องต้น

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีรูปแบบการค้นหาความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ในทางกฏหมายก็ใช้การอ้างเหตุผลการตัดสิน พิพากษา ในเศรษฐศาสตร์และสังคม…