คู่มือ e-LAAS

e-LAAS ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการใช้งานระบบ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย

รวมคู่มือ e-LAAS ลิ้งค์คู่มือการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำฏีกาในระบบ e-laas…

e-LAAS : การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. อปท. ต้องปฏิบัติงานการรับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงประจำวัน เพื่อแสดงสถานะการเงินที่แท้จริงของ อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)…