กระบวนการจัดทำ DPIA

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ DPIA หมายถึง อะไร?

PDPA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ว่าเป็นกฎหมายที่เราทุกคนควรทราบและตระหนักรู้ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเรา…