Home » Posts tagged with "eGovernment Forum 2014"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงไอซีที เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาดไอซีที ต่อเนื่อง ผนึกสมาคม ATCI เปิดโครงการ “eGovernment Forum 2014”

  นายสมบูรณ์   เมฆไพบูลย์วัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ... 

งานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ “eGovernment Forum 2014”

    ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาด ICT ให้ภาคธุรกิจเอกชน หวังเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ...