Home » Posts tagged with "CMO"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดสุดยอดหลักสูตร “The CMO Academy รุ่นที่ 5”

หลักสูตรการตลาดสำหรับผู้บริหาร ที่ผู้นำองค์กรยุคใหม่ พลาดไม่ได้ ครบทุกเรื่อง ที่ผู้บริหารแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องรู้! ระเบิดศักยภาพทางความคิด พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจให้ก้าวไกลนำการเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตร... 

สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด “The CMO Academy รุ่นที่ 4” สำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการวางกลยุทธ์ให้ก้าวนำความเปลี่ยนแปลงโลก

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด The CMO Academy (CMO) รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็น Certificate Program หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับนักการตลาดให้ก้าวไกลกว่ามืออาชีพ...