รพ.พระรามเก้า เปิด ศูนย์วัคซีนและศูนย์วัคซีนเวชศาสตร์การเดินทาง

บริการฉีดวัคซีนครบวงจร ทุกโรคติดต่อ เตรียมพร้อมออกเดินทางทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย…

รพ.พระรามเก้า จัดตั้ง ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง บริการสร้างภูมิคุ้มกัน ครอบคลุมทุกโรคติดต่อ

เพื่อสุขภาพที่พร้อมออกเดินทางได้ทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย…