Home » Posts tagged with "เรียน"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การศึกษาภาษาจีน ภายใต้โครงการความสัมพันธ์ 35 ปี ไทย-จีน ณ มณฑลเสฉวน เมืองฉงชิ่ง

ศึกษาภาษาจีน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ศิลป์ วัฒนธรรม ธรรมชาติโบราณสถานเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนภายใต้โครงการความสัมพันธ์ 35 ปี ไทย-จีน ณ มณฑลเสฉวน...