Home » Posts tagged with "เย็บ ซู ชวน"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้ามาเลเซีย-ไทยจัดงานดินเนอร์ทอล์ค

มร.เย็บ ซู ชวน (ขวา) ประธานหอการค้ามาเลเซีย-ไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์คเรื่อง “Disruption Economy – Swim or Sink”  โดยได้รับเกียรติจากคุณกรณ์ จาติกวณิช (ที่ 2 จากขวา) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...