Home » Posts tagged with "เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ตระหนักถึงการลดโลกร้อน เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีของบริษัทและคนไทยในอนาคต...