Home » Posts tagged with "เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล Strategic Award 2019 HPE GreenLake"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

MSC รับรางวัล Strategic Award 2019 HPE GreenLake

คุณพลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์  Managing Director จาก Hewlett-Packard Enterprise มอบรางวัล “Strategic Award 2019 HPE GreenLake” ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพ และความสามารถในการเป็นผู้นำด้านการขายบริการ...