Home » Posts tagged with "เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นต่อต้านคอร์รัปชัน 2562"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ คุณนิตยา ธนวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร...