Home » Posts tagged with "เมืองทอง"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตอบรับตลาดข้าวคึกคักรับ AEC ภาครัฐ เอกชน จับมือจัดงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

(มกราคม 2557) อิมแพ็ค ร่วมกับ พิกซี่ ประเทศอินเดีย และองค์กรภาครัฐของไทย จัดงาน  ISRMAX Asia 2014 แสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมข้าว อ้อย น้ำตาล พืชผัก... 

ฝ่าวิกฤตยุคต้นทุนการก่อสร้างแพงด้วยนวัตกรรมในงาน CONSTECH 2011

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการ-ขับเคลื่อน อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนภายในประเทศ...