Home » Posts tagged with "เพอร์ซูท เรสซิง"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

F1 in Schools Thailand

ดร.จักรพรรดิ พิทักษ์ธารารวย ผู้อำนวยการโครงการ F1 in Schools Thailand และ ดร.พริ้มรส มารีประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ โรงเรียนเพ็ญสมิทธิ์ ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองและมอบประกาศนียบัตรให้กับทีม...