Home » Posts tagged with "เปิดงานสัมนา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กู้วิกฤตพีอาร์ ฝ่าวิกฤตการเมือง

  ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “กู้วิกฤตพีอาร์ ฝ่าวิกฤตการเมือง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจุมพล...