Home » Posts tagged with "เทคโนโลยีโตชิบา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อโลกไซเบอร์หลอมรวมกับโลกกายภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีโตชิบามีวิสัยทัศน์ต่อโลกอนาคตนี้อย่างไร (ตอนที่ 2)

ในยุคปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกล้วนถูกเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต เราได้เดินทางกันมาถึงจุดที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ในโลกไซเบอร์สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจ...