Home » Posts tagged with "เทคนิควิธีการร่างสัญญา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

Employment Contracts & Termination of Employmen Proven Strategies & Drafting Techniques Workshop กลยุทธ์และเทคนิควิธีร่างสัญญาว่าด้วย ‘การจ้างงานและการเลิกจ้าง’ ที่ชอบด้วยกฏหมาย

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์และเทคนิควิธีร่าง สัญญาว่าด้วย 'การจ้างงานและการเลิกจ้าง'...