Home » Posts tagged with "เทคนิคการเขียน"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

หลักสูตรเตรียมความพร้อมรุกและรับ AEC เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน...