Home » Posts tagged with "เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก”รุ่นที่4

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก” รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click...