Home » Posts tagged with "เต่าแก้มแดง"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ เต่าแก้มแดง โดย วิภู ศรีวิลาศ

วิภู ศรีวิลาศ หนึ่งในศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงด้านประติมากรรมมากที่สุดคนหนึ่ง จัดแสดงงานนิทรรศการชุด “เต่าแก้มแดง” ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2559...