Home » Posts tagged with "เชิญชวนงาน “Education ICT Forum 2016”"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนงาน Education ICT Forum 2016

เชิญชวนงาน “Education ICT Forum 2016” ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ที่สามจากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มล.ปริยดา ดิศกุล (กลาง)...