Home » Posts tagged with "เจนเนอรัล อิเลคทริค (จีอี)"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเครื่องภาคพลังงาน หนุนไทยลดต้นทุนการผลิตมหาศาล

ยกเครื่องภาคพลังงาน หนุนไทยลดต้นทุนการผลิตมหาศาล  ผลการศึกษาหลายชิ้นระบุ การปรับปรุงโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งและการจ่ายไฟฟ้า สามารถช่วยลดต้นทุนลงได้มากกว่า...