Home » Posts tagged with "เขื่อนสิรินธร"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน “ศาสตร์พระราชา” สู่ “เขื่อนสิรินธรโมเดล”

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิ ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล, เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์, ศรีสุดา ธรรมบำรุง,...