Home » Posts tagged with "อ.ต.ก."

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.ต.ก. เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. (Organic Market) ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่สากล

อ.ต.ก. เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. (Organic Market) ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่สากล องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน... 

อ.ต.ก. เปิดม่านกิจกรรมโชว์ศักยภาพเกษตรกรไทย

อ.ต.ก. เปิดม่านกิจกรรมโชว์ศักยภาพเกษตรกรไทย จัดงาน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม สินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” ชวนช้อปสินค้าเกษตรคุณภาพ... 

งาน “ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)

“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศืวันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 62... 

“ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี”

“ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี” ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จังหวัดชลบุรี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร... 

อ.ต.ก. มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)

อ.ต.ก. มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... 

“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ยุค... 

อ.ต.ก. นำสินค้าเกษตรคุณภาพ ออกงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019

อ.ต.ก. นำสินค้าเกษตรคุณภาพ ออกงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 นายกมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดตลาด ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 นำสินค้าเกษตรคุณภาพ... 

อ.ต.ก. นำสินค้าเกษตรคุณภาพ บุกงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) โดย นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นำสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. เปิดตลาด ใน งาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่...