หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่าง และ วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ

   หนังสือมอบอำนาจ คือหนังสือซึ่งผู้มอบอำนาจฝ่ายหนึ่ง มอบอำนาจให้ ผู้รับมอบอำนาจคนเดียว หรือหลายคน ดำเนินการ ธุระ กิจกรรมอย่างใดอย่างใหนึ่ง ไม่ว่าเรื่องใดๆ…

ประเภทของธุรกรรม และสัญญา

หนังสือมอบอำนาจ การซื้อ ขาย จำนอง เอกสารสิทธิ นส3 นส3ก หนังสือมอบอำนาจการซื้อ ขาย จำนอง…