Home » Posts tagged with "หนอนเจาะดอกมะลิ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีป้องกันหนอนเจาะดอกมะลิ

ในช่วงสภาพอากาศร้อน และมีฝนตกในบางพื้นที่เช่นนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกมะลิเฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะดอกมะลิ โดยจะพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นมะลิออกดอก(Jasmine)...