Home » Posts tagged with "สินค้าเกษตร"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.ต.ก. เปิดม่านกิจกรรมโชว์ศักยภาพเกษตรกรไทย

อ.ต.ก. เปิดม่านกิจกรรมโชว์ศักยภาพเกษตรกรไทย จัดงาน “โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม สินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” ชวนช้อปสินค้าเกษตรคุณภาพ... 

งาน “ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)

“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศืวันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 62... 

“ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี”

“ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี” ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จังหวัดชลบุรี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร... 

“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ยุค...