Home » Posts tagged with "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สกพอ. จับมือหอการค้าร่วมต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม

สกพอ. จับมือหอการค้าร่วมต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรรศการสัมมนาเดินหน้า ดึงเครือข่ายธุรกิจ เร่งลงทุนในพื้นที่อีอีซี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก... 

อีอีซี สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแผนผัง จ.ฉะเชิงเทรา

อีอีซี สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแผนผัง จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง... 

EEC ร่วมหารือเกรท วอลล์ มอเตอร์ส ต่อยอดแผนการลงทุนและความร่วมมือในไทย

EEC ร่วมหารือเกรท วอลล์ มอเตอร์ส ต่อยอดแผนการลงทุนและความร่วมมือในไทย ดร. คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการ ลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงาน... 

สกพอ. เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษา พร้อมยกระดับสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในอีอีซี

สกพอ. เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษา พร้อมยกระดับสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในอีอีซี สร้างบุคลากรตรงความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนดี...