Nong Pim เครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 นวัตกรรมรู้ทันสภาพอากาศ จาก ปตท.

จากช่วงต้นปี 2562 ประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์ฝุ่นปกคลุมอย่างหนาแน่นและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เป็นเหตุให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานรัฐ สื่อมวลชน และประชาชนเองต้องออกมาหาคำตอบว่ามันคืออะไร นี่คือครั้งแรกที่เรื่องฝุ่น PM 2.5 ปรากฏอยู่บนสื่อแทบทุกแขนง…