Home » Posts tagged with "บริหารหน้า"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำหนังสือ :: บริหารหน้า ไม่ให้ใครเรียก “ป้า”

ใบหน้าของเราแสดงออกถึงอารมณ์ตลอดเวลาไม่ว่าสุข ทุกข์ เศร้า เหงา สนุก โกรธ หรือแม้กระทั่ง รัก การแสดงออกต่างๆ นี้มีทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ...