Home » Posts tagged with "บริหารธุรกิจ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเวทีประลองความรู้ทางการตลาด เตรียมพร้อมรับ AEC ปี 58

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)  เปิดสนามประลองความรู้ ในโครงการแข่งขัน  “ลู่ทางการค้าของไทยในตลาดอาเซียน”   เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน...