Home » Posts tagged with "บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ “eGovernment Forum 2014”

    ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาด ICT ให้ภาคธุรกิจเอกชน หวังเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ...