Home » Posts tagged with "บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเบียร์และการบริหารจัดการน้ำในโรงงาน

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม Open House Network ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเบียร์และการบริหารจัดการน้ำในโรงงาน บริษัท ปทุมธานี...