Home » Posts tagged with "น้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร สู่พลังงานทดแทนในรูปพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

น้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร สู่พลังงานทดแทนในรูปพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

น้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร สู่พลังงานทดแทนในรูปพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ...