Home » Posts tagged with "น้ำเกี๋ยน"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จุดประกายวิถีชุมชนก้าวสู่ Thailand 4.0

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน หลักการนี้พระองค์ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน...