Home » Posts tagged with "นิเทศศาสตร์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศฯ ศรีปทุม รับโล่ห์เกียรติคุณ

         แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับ สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์...