Home » Posts tagged with "นิคมอัญธานี"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทจิวเวลรี่ชั้นนำในนิคมฯ อัญธานี ทำดีเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา สมุทรปราการ

บริษัทจิวเวลรี่ชั้นนำในนิคมฯ อัญธานี ทำดีเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมอัญธานี ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของบริษัทจิวเวลรี่ชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี...