Home » Posts tagged with "นำเข้าแรงงานลาว ทำงานประเทศไทย"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

แรงงานลาว 1000 คยรองานทำที่ประเทศไทย

หลังสงกรานต์แรงงานลาวกว่า 1000 คนพร้อมเข้ามาทำงานแบบmou ท่านใดต้องการจ้างแรงงานลาวเข้าทำงานกับท่านทุกประเภทกิจการ ขอคำปรึกษาและขอให้เราดำเนินการให้โทร.0812963429...