Home » Posts tagged with "นา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย สุพรรณบุรี

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)   ณ สถานที่นี้ นอกจากรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นบ้านเรือนไทยที่งดงามแล้ว ที่นี้ยังเป็นที่ที่รวบรวมเรื่องราว...