Home » Posts tagged with "นายอดิเรก ปฏิทัศน์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้เป็นยุคข้อมูลสารสนเทศและความรู้ (Information and Knowledge Society) ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถสร้างความแตกต่างในเรื่องของสถานภาพและคุณภาพของการศึกษา... 

งานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ “eGovernment Forum 2014”

    ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาด ICT ให้ภาคธุรกิจเอกชน หวังเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ...