Home » Posts tagged with "นายยศ เอื้อชูเกียรติ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพย์สินฯ เผยนโยบายแนวใหม่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สร้างโครงการต้นแบบ มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม เกื้อกูลสังคมอย่างยั่งยืน

สำนักงานทรัพย์สินฯ แถลงภารกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ จัดที่ดินส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม สาธารณะ และชุมชน ไม่เน้นผลกำไร ที่ดินที่นำไปพัฒนาใช้เชิงพาณิชย์มีเพียงส่วนน้อย...